Kancelaria Notarialna
Andrzej Barabasz Notariusz
Rafał Barabasz Notariusz
Spółka Cywilna

NOTARIUSZ

Rafał

Barabasz

ul. Augusta Cieszkowskiego 17/2
85-052

Bydgoszcz

tel.:
52 3764385,
52 3212373,
665 672 666
fax.:
52 3764385
www:
RafalBarabasz.notariusz.pl
Godziny pracy:
  • pn. - pt.: 9:00 - 16:00

RODO

Współadministratorami Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, są notariusze Andrzej Barabasz i Rafał Barabasz prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Notarialna Andrzej Barabasz notariusz i Rafał Barabasz notariusz Spółka Cywilna z siedzibą w Bydgoszczy.

Podstawy prawne i cel przetwarzania

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania czynności notarialnych, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo o notariacie i warunkiem dokonania czynności notarialnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa dokonania czynności notarialnej.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Czy przekazujemy dane do państw trzecich? Dane osobowe mogą zostać, po dokonaniu czynności notarialnej, przekazane odbiorcom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności sądom oraz organom administracji państwowej i samorządowej. Nie przekazujemy danych do państw trzecich. Dostęp do danych osobowych Akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia zawierające dane osobowe nie są udostępniane do wglądu, za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych. Osoba, której dane dotyczą, będąca stroną danej czynności notarialnej lub uprawniona na podstawie przepisów ustawy Prawo o notariacie bądź przepisów odrębnych może żądać wydania wypisu lub wyciągu aktu notarialnego lub aktu poświadczenia dziedziczenia lub wyciągu z Repertorium A, na warunkach określonych w ustawie Prawo o notariacie oraz przepisach odrębnych. Zmiana danych osobowych.

Wycofanie zgody. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Ze względu na specyfikę czynności notarialnych, w szczególności tych dokumentowanych aktami notarialnymi, dane osobowe zawarte w treści czynności notarialnych nie podlegają usunięciu ani uaktualnieniu, a ich modyfikacja możliwa jest jedynie w sposób przewidziany w ustawie Prawo o notariacie. Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają również usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych może zostać zgłoszony przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane na potrzeby czynności notarialnej dane osobowe.

W pozostałym zakresie z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia, wypisach, odpisach oraz w Repertorium A nie podlegają usunięciu. W pozostałym zakresie dane będą usuwane niezwłocznie gdy staną się zbędne. Gromadzonych danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres rafal.barabasz@gdin.pl lub andrzej.barabasz@gdin.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Kancelarii, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Barabasz Notariusz Rafał Barabasz Notariusz Spółka Cywilna 85-052 Bydgoszcz, ul. A. Cieszkowskiego 17/2, NIP: 9671360397 REGON: 341578315 tel./fax 52 376-43-85, tel. 52 321 23 73.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.